banner

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Deze website (de “Website”) wordt beheerd door Eternit B.V., Haven 12, 7471 LV, Goor (“Eternit”). Op de inhoud en het gebruik van de Website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van de Website houdt aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Indien de gebruiker van de Website niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoekt Eternit u de Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

2. Eternit behoudt zich het recht voor de Website en de informatie daarop alsmede deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op de Website daarom regelmatig voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Intellectuele eigendomsrechten

3. Alle informatie en materialen op de Website zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, grafisch materiaal, software) zijn eigendom van Eternit, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

4. De gebruiker mag een gedeelte van de Website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat de gebruiker dit alleen doet voor niet commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Indien informatie van de Website wordt verspreid, dient daarbij de bron van de informatie, waaronder de naam van Eternit, op duidelijke wijze te worden vermeld. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eternit een (kopie) van (een gedeelte van) deze Website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden en het is tevens niet toegestaan (een gedeelte van) deze Website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website.

5. Het is architecten die gebruik maken van producten van Eternit en distributeurs en wederverkopers van producten van Eternit toegestaan informatie van de Website (waaronder de informatie over en foto’s van producten van Eternit) te gebruiken voor het maken van tekeningen of voorstellen en/of het doen van aanbiedingen, offertes of inschrijvingen, onder de voorwaarde dat daarbij de bron van de informatie, waaronder de naam van Eternit, op duidelijke wijze wordt vermeld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

6. De informatie op de Website is door Eternit zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. Eternit garandeert echter niet dat de op de Website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en accuraat is, dan wel vrij is van gebreken, fouten en/of virussen. Eternit garandeert voorts niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoudt Eternit zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of bijwerking.

7. Eternit is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website en/of de informatie daarop, dan wel als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Website en/of het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

8. Eternit behoudt zich het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals productie en samenstelling van zijn producten en toepassingen en/of het aanbod/collectie van de producten te wijzigen. Eternit behoudt zich tevens het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of bijwerking.

9. De gebruiker dient contact op te nemen met de Eternit distributeur teneinde de juiste informatie te verkrijgen met betrekking tot prijzen, het aanbod van de producten, producten, specificaties van de producten, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassinggebieden van onze waarborgen.

Hyperlinks

10. De Website kan links bevatten naar andere websites en/of servers die niet worden beheerd door Eternit. Dit betekent niet automatisch dat Eternit verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Eternit is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Eternit biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de bezoekers.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Eternit website. Eternit is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de juistheid of de gegrondheid van de informatie op andere websites, daarin begrepen websites die toegankelijk zijn via hyperlinks aangegeven op de Eternit website. De andere websites aangegeven op de Eternit website via hyperlinks zijn ontwikkeld, en worden onderhouden, door personen over wie Eternit geen zeggenschap heeft.

De vermelding van bedoelde hyperlinks gebeurt louter ter informatie van de gebruiker en houdt geen enkele enige waarborg in vanwege Eternit omtrent de kwaliteit of geschiktheid van de op de door deze hyperlinks aangegeven websites aangeboden producten of diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van de verstrekte oordelen, adviezen, diensten of andere vormen van informatie te evalueren. Eternit is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van schade of gevolgschade, direct of indirect, speciaal of incidenteel, welke voortvloeit uit het gebruik van de hierin vermelde informatie.

Privacy Statement

11. Eternit respecteert de privacy van elke bezoeker aan de Website. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Eternit houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WPB”) stelt.

12. Tijdens een bezoek aan de Website kan Eternit met name via het gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Een cookie bevat informatie over het bezoek van de gebruiker aan de Website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het bezoek van de gebruiker aan de Website bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen Eternit de Website en de diensten beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

13. Eternit verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijden het invullen en versturen van een bestelling, of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van zijn persoonsgegevens geeft de gebruiker aan Eternit de toestemming deze gegevens op te slaan in een bestand van Eternit. Deze gegevens kunnen door Eternit worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bovendien kan Eternit de verstrekte gegevens doorgeven aan de met Eternit contractueel verbonden ondernemingen.

14. Eternit zal verder de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan andere derden verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

15. Op basis van de WPB hebben gebruikers recht op inzage en eventuele correcties van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens. Tevens hebben gebruikers het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kunnen de gebruikers een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan de Marketing Afdeling van Eternit, op het volgende adres: Haven 12, 7471LV Goor. Of via e-mail op het volgende adres: info@eternit.nl.

Toepasselijk recht

16. Op de Website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van de Website en/of deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

© Mei 2017 Eternit B.V.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.