banner

“Sense of urgency moet omhoog” - In gesprek met Annemieke Traag

Annemieke Traag

Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn verwijderd. Daarna zijn ze verboden. In Nederland gaat het om ca. 100 miljoen m2. In Overijssel moet ca. 10 miljoen m2 asbestdaken voor 2024 verwijderd zijn. Asbestmagazine ging op bezoek bij Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Haar portefeuille bestaat uit de onderdelen Energie, Milieu en Europa. We bespreken met haar de stand van zaken rondom het plan van aanpak asbestdaken Overijssel.

De provinciale stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is in alle provincies gesloten. Wat heeft Overijssel verder te bieden aan de eigenaar van een asbestdak? “De subsidiemogelijkheden zijn veelal uitgeput behalve de rijkssubsidie van € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak. Wij als provincie hebben ook geen nieuwe opdracht gehad uit het Haagse om te kijken naar alternatieve financiële ondersteuning aan asbestdakeigenaren die er vanaf willen”, zegt Traag.
“In het plan van aanpak van Overijssel is de rode draad de eigenaren van asbestdaken bewust te maken van het feit dat die asbest-daken op 1 jan 2024 verdwenen moeten zijn en het faciliteren van voorwaarden om zo efficiënt mogelijk (qua kosten en uitvoering) aan die verplichting te kunnen voldoen. Dat geldt zowel voor particuliere als bedrijfsmatige bezitters van asbestdaken. Met onze ervaring die we in de afgelopen periode hebben opgedaan zien we dat we nog dichter op de bal moeten zitten. Om het de asbestdak-eigenaar makkelijker te maken ('door de bomen het bos te zien') zetten we nog meer in op het bij elkaar krijgen van partijen die met elkaar die asbestsanering moeten regelen. Dat gaat van inzicht in de financiële mogelijkheden, de praktische uitvoering van de sanering tot aan de keuze van het nieuwe dak.”

Showcases
Traag: “We zijn nu zover dat uit tal van rondetafelgesprekken met de betrokkenen een aantal klant-en-klare showcases zijn opgemaakt. Voor de asbestdakeigenaar staat in zo'n showcase precies wat het kost, hoe lang het duurt enz. Hij hoeft zelf niets meer uit te zoeken en krijgt een klip-en-klaar aanbod. Wij gaan ervan uit dat het beslissingtraject hiermee een stuk korter wordt en we (de asbestdakeigenaren) eerder aan de slag kunnen. Veel meer kunnen we ook niet doen, uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het asbestdak om deze voor 1 jan 2024 te hebben verwijderd. Vanaf die datum zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van het asbestdakenverbod.
Ook lobbyen we in Den Haag zodat de asbestdakenproblematiek 'in beeld' blijft. Dat geldt onder andere ook in verband met de controversiële status van de wetgeving inzake het asbestdakenverbod. We gaan er nog steeds van uit dat die wet er komt maar het zou fijn zijn als daar op korte termijn duidelijkheid over komt zodat er geen ruis ontstaat.”

Voorlopers
Niet alle provincies lopen even hard aangaande het asbestdakenverbod. Dat maakt ook de haalbaarheid ervan onzeker. “Dat con-stateer ik ook en dat is jammer”, zegt Traag. “Tijdens het komende IPO-overleg (Interprovinciaal Overleg) in december staat o.a. de asbestdakenproblematiek op de agenda en zal Overijssel haar plan van aanpak toelichten. Overijssel, Gelderland en Limburg zijn momenteel de voorlopers. Wij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met de problematiek rondom het asbestdakenverbod. Dat gaat van particulieren die op zoek zijn naar de juiste informatie om goed en financieel gunstig te kunnen starten, tot aan agrariërs die te maken krijgen met veel forsere investeringen. Zo zijn in Overijssel al diverse initiatieven van start gegaan die het de asbestdakeigenaars makkelijker moeten maken (zie kader). Wij zien in Overijssel dat er soms nog een tandje bij moet om de doelstelling van 2024 te kunnen halen. Los van de problemen waar de asbestsector mee te maken heeft, zoals tekort aan personeel en het gedoe rond de inzet van hijskranen. Het wordt voor andere provincies nog een hele klus om die achterstand in te halen.”

Drive
“Wellicht dat onze inzet ook te maken heeft met de onderliggende drive: de leefomgeving en gezondheid van onze inwoners”, vervolgt Traag. “Overijssel is een prachtige provincie met veel agrarische bestemmingen die in het verleden ooit gekozen hebben voor het gebruik van asbesthoudende daken. Die daken zijn oud en aan het verweren en leveren dus een risico op voor mens en milieu. Wij voelen ons schatplichtig om die risico's terug te dringen en zijn van meet af aan aan de slag gegaan om mensen en middelen te faciliteren zodat Overijssel in 2024 asbestdakenvrij is.”

Samenwerkende provincies
Zouden de provincies meer bereiken als ze beter met elkaar gaan samenwerken? Nu trekt iedere provincie zijn eigen plan en zijn er drie voorlopers die zo nu en dan bij elkaar in de keuken kijken.
Traag: “Die betere samenwerking ben ik zeker voorstander van. Zo zien wij ook dat er een (groeiend) tekort ontstaat aan personeel in de asbestsector. En die mensen hebben we wel echt nodig om 2024 te halen. Met een aantal provincies zijn er al wel gesprekken geweest of het bijvoorbeeld mogelijk is om samen met de sector en andere partijen, een opleiding te faciliteren alleen voor een specifiek onderdeel: het saneren van asbestdaken. Dit zou een verkort opleidingstraject kunnen zijn. Hiermee zouden bijvoorbeeld mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt een kans worden geboden op een nieuwe baan. Hierbij wel de aantekening dat je wel mensen moet hebben die geïnteresseerd zijn in zo'n functie en willen deelnemen aan een omscholings-traject.”
 
Haalbaar?
Als we het aantal vierkante meters asbestdaken alleen in Overijssel bezien dan zou er tot aan 1 januari 2024 (dat zijn nog 1570 werkdagen), per dag 1 voetbalveld aan asbestdaken gesaneerd moeten worden. Bovendien zijn er stortplaatsen nodig die dit volume kunnen bergen.
Traag: “Onze rol is de voorwaarden te scheppen om deze operatie aan te kunnen; partijen bij elkaar brengen enz. Wij gaan er niet over om te zeggen 'het is onhaalbaar'. Als dat al het geval zou zijn dan is het Den Haag die dat signaal moet geven en vervolgens hieraan weer nieuw beleid te koppelen. Wij doen nu wat binnen onze mogelijkheden ligt. De zittingsperiode van de Provinciale Staten is tot 19 maart 2019 en tot die tijd houden wij ons aan het huidige beleid. En ik ga ervan uit dat de aanpak van asbestdaken ook in een nieuwe coalitieperiode een hoge prioriteit krijgt.”

Sense of urgency
“Vanuit de overheid komt niet overtuigend genoeg de urgentie van de asbestdakenproblematiek over het voetlicht”, vervolgt Traag. “Eigenlijk is het vreemd dat er nu drie provincies zijn die voorop lopen. Maar ik zie ook dat andere provincies, zoals Drenthe, Noord-Brabant en Utrecht, goed aanhaken. Dat is positief en ik ga ervan uit dat de ‘sense of urgency’ bij alle provincies zal toenemen. Als die provincies pas in 2019 (nieuwe zittingsperiode) de urgentie in beleid gaan omzetten dan hebben we nog maar 5 jaar om het te regelen met z’n allen en neemt ook de druk op materieel en mensen in de sector enorm toe. Het zou beter zijn om die druk te spreiden en dus zo snel mogelijk te starten. Tot slot nodig ik hierbij andere provincies graag uit om aangaande dit onderwerp bij ons in de keuken te komen kijken.”

 

Dit artikel staat in de november-editie van vakblad Asbestmagazine.
Vraag een abonnement (print- en/of online-versie) aan op onze website:www.asbestmagazine.nl

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.